ข้อมูลบุคลากร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสุวารี นันทกรพิทักษ์
ครู คศ.3

นายชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน
ครู คศ.3

นางสุรางค์ เอื้ออารยะ
ครู คศ.3

นางวิภาสินี กิจเกวียน
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ กุมรัมย์
ครู คศ.2

นางสาวสิริพรรณ ศรีสุข
ครู คศ.2

นางอรรถกรณ์ หนูสิงห์
ครู คศ.2

นางอระไทย มณีโสภา
ครู คศ.2

นายอุทัย แสงดี
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์
ครู คศ.2

นายจตุพล พรมรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์
ครู คศ.1

นางอนงค์นาถ นาคราช
ครู คศ.1

นางสาวพรนิภา สุธาวา
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา อบมาสุ่ย
ครู คศ.1

นางสาวตุลยดา นุชประมูล
ครู คศ.1

นายอธิพงษ์ พงศ์กิตติ์วิริยะ
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวกรนันท์ โสภาส
ครู คศ.1

นางสาวไสวรินทร์ หลักคำ
ครู คศ.1

นางสาวอรุณ ไชยคต
ครู คศ.1

นางสาวอิสยาภรณ์ กุลพิเชษฐพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติ ไปปลอด
ครูอัตราจ้าง

นายไตรรัตน์ ชำนาญนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนิตา บัวศรี
ครูธุรการ