พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนวัดคลองเก้า ยินดีให้การบริการด้านความรู้และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแก่กุลบุตรกุลธิดาของชุมชน    และหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีการพัฒนางานของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องดังนี้

 พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
 4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล      

เป้าหมาย
   1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4. ครู นักเรียนและบุคลากร มีความรู้ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  มีภูมิคุ้มกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา