คณะผู้บริหาร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศรีจุลา จุลาศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางอนงค์นาถ นาคราช
หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร

นายอุทัย แสงดี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางอรรถกรณ์ หนูสิงห์
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ