คณะผู้บริหาร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา