คณะผู้บริหาร

ดร.ธีรศักดิ์ นรดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899287902

นายศรีจุลา จุลาศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0615812955
อีเมล์ : sreechula2423@gmail.com

นายชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0894941031
อีเมล์ : Chawa2511@gmail.com

นางอนงค์นาถ นาคราช
หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร
เบอร์โทร : 0843786144
อีเมล์ : anojoy1979@gmail.com

นายอุทัย แสงดี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางอรรถกรณ์ หนูสิงห์
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0833788861
อีเมล์ : attha_ook@hotmail.com