วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
"มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากลตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา : ความรู้  ความจริงจะได้มาต้องลงมือปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาเป็น “ประสบการณ์”