ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนวัดคลองเก้ามีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 2หลัง  ส้วม  2หลัง   สนามเด็กเล่น 1 สนาม   สนามกีฬาเอนกประสงค์  1  สนาม