คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอรรถกรณ์ หนูสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0833788861
อีเมล์ : attha_ook@hotmail.com

นางฉวีวรรณ. กุมรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0876881293
อีเมล์ : chaweevun21042508@gmail.com

นางสาวกรนันท์ โสภาส
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0928364947
อีเมล์ : khorranan2521@gmail.com

นางสาวนากรณ์ ไม้เท้าทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0870254494
อีเมล์ : nakon54494@gmail.com