ปฐมวัย

นางอรรถกรณ์ หนูสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางฉวีวรรณ. กุมรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกรนันท์ โสภาส
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนากรณ์ ไม้เท้าทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2