ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๒ ๓๒ ๓๗ ๗๙
อนุบาล ๓ ๓๒ ๓๗ ๗๙
รวม ๖๔ ๗๔ ๑๓๘
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗ ๔๔ ๘๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๔ ๗๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘ ๓๔ ๗๒
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๙ ๓๓ ๗๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑ ๓๔ ๗๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๒ ๓๖ ๗๘
รวม ๑๒ ๒๓๕ ๒๑๗ ๔๕๒
รวมทั้งหมด ๑๖ ๒๙๙ ๒๙๑ ๕๙๐