กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน


 กลยุทธ์โรงเรียนวัดคลองเก้า

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
                     ขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เสริมสร้างวินัยรัก
                      ความเป็นไทย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก
                      ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่  5   พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของสถานศึกษาและต้นสังกัด