ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.45 KB 1130
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.6 KB 1152
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 920
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.43 KB 1140
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.07 KB 1222
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.12 KB 1213
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.84 KB 1053
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 948
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.37 KB 1067
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 1197
เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.08 KB 978
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 884
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 844
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.53 KB 1196
Form_กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 1065
Form_Plan_60 Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 970
ไฟล์ ปพ.5 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 956
ไฟล์ ปพ.5 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 1001
รายชื่อนักเรียนปี 2559 (7 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.43 KB 896
บันทึกสุขภาพปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.32 KB 1121
แบบฟอร์ม ID Plan โรงเรียนวัดคลองเก้า Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1126
ตัวอย่าง ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 811 KB 1053
ตัวอย่าง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1087
รายชื่อนักเรียน แบบมีเลขบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.59 KB 1201
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 133.06 KB 1093
ป.พ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 303.01 KB 1055
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน 890
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น งานประตู งานปรับพื้น งานกระเบื้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.48 KB 937
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 158.12 KB 1247
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 556.15 KB 1261