ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.45 KB 146620
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.6 KB 146654
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 146423
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.43 KB 146643
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.07 KB 146722
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.12 KB 146710
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.84 KB 146560
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 146450
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.37 KB 146579
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 146704
เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.08 KB 146475
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 146377
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146359
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.53 KB 146709
Form_กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 146583
Form_Plan_60 Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 146478
ไฟล์ ปพ.5 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 146456
ไฟล์ ปพ.5 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 146496
รายชื่อนักเรียนปี 2559 (7 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.43 KB 146415
บันทึกสุขภาพปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.32 KB 146686
แบบฟอร์ม ID Plan โรงเรียนวัดคลองเก้า Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146646
ตัวอย่าง ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 811 KB 146829
ตัวอย่าง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146592
รายชื่อนักเรียน แบบมีเลขบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.59 KB 146754
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 133.06 KB 146613
ป.พ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 303.01 KB 146560
>การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน 146394
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น งานประตู งานปรับพื้น งานกระเบื้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.48 KB 146460
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 158.12 KB 146769
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 556.15 KB 146774