ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.45 KB 146619
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.6 KB 146653
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 146422
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.43 KB 146642
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.07 KB 146721
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.12 KB 146709
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.84 KB 146559
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 146449
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.37 KB 146577
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 146700
เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.08 KB 146473
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 146375
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146351
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.53 KB 146708
Form_กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 146582
Form_Plan_60 Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 146477
ไฟล์ ปพ.5 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 146449
ไฟล์ ปพ.5 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 146495
รายชื่อนักเรียนปี 2559 (7 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.43 KB 146414
บันทึกสุขภาพปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.32 KB 146685
แบบฟอร์ม ID Plan โรงเรียนวัดคลองเก้า Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146636
ตัวอย่าง ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 811 KB 146828
ตัวอย่าง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146585
รายชื่อนักเรียน แบบมีเลขบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.59 KB 146747
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 133.06 KB 146606
ป.พ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 303.01 KB 146553
>การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน 146387
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น งานประตู งานปรับพื้น งานกระเบื้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.48 KB 146456
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 158.12 KB 146768
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 556.15 KB 146773