ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.45 KB 246992
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.6 KB 247041
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.96 KB 247028
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.43 KB 247029
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.07 KB 247043
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.12 KB 247038
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.84 KB 247036
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 247035
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.37 KB 247089
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 247013
เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.08 KB 247014
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 246999
ไฟล์ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 247004
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.53 KB 247068
Form_กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 247035
Form_Plan_60 Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 247037
ไฟล์ ปพ.5 ป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 247025
ไฟล์ ปพ.5 ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 247033
รายชื่อนักเรียนปี 2559 (7 มิถุนายน 2559) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.43 KB 247345
บันทึกสุขภาพปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.32 KB 247215
แบบฟอร์ม ID Plan โรงเรียนวัดคลองเก้า Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 247081
ตัวอย่าง ID Plan 2 Word Document ขนาดไฟล์ 811 KB 247270
ตัวอย่าง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 247045
รายชื่อนักเรียน แบบมีเลขบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.59 KB 247120
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 133.06 KB 247187
ป.พ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 303.01 KB 247104
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน 247017
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น งานประตู งานปรับพื้น งานกระเบื้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.48 KB 247107
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 158.12 KB 247093
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 556.15 KB 247014