กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวตุลยดา นุชประมูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2