กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวตุลยดา นุชประมูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0968539993
อีเมล์ : neynynay@gmail.com